Terminy związane z ocenianiem

Terminy związane z ocenianiem w roku szkolnym 2021/2022

 

I półrocze

 

17 grudnia 2021 r.     

zagrożenia ocenami niedostatecznymi

4 stycznia 2022 r.

przewidywane oceny śródroczne

14 stycznia 2022 r.

ostateczny termin ustalenia ocen śródrocznych                                                                    

 

II półrocze

 

20 maja 2022 r.

zagrożenia ocenami niedostatecznymi i oceną naganną zachowania

3 czerwca 2022 r.

przewidywane oceny roczne z przedmiotów i oceny zachowania

15 czerwca 2022 r.

ostateczny termin ustalenia ocen rocznych

 

Search