Wolontariat

 Ożarów Mazowiecki, 26 kwietnia 2021 r.

 

 

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Pallottiego

w Ożarowie Mazowieckim

 

Szkolny regulamin wolontariatu

 

PODSTAWA PRAWNA

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

 • 7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa wart. 134 ust. 2 pkt 4 lit.b, art.137 ust. 6 pkt 4 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy – Prawo oświatowe, przyznaje się 3 punkty.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinne, koleżeńskie i przyjacielskie.
 2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.
 3. Klub Wolontariatu powstał z inicjatywy społeczności szkolnej i jest formą pomocy osobom i instytucjom. Zrzesza osoby pragnące wspomagać akcje charytatywne, działać w środowisku szkolnym i lokalnym oraz rozwijać i promować ideę wolontariatu w szkole i poza nią.
 4. Klub wolontariatu działa pod nadzorem Dyrekcji Szkoły, a opiekę nad Klubem sprawuje koordynator.

 

ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 • Uczeń szkoły podstawowej może mieć przyznane 3 punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub działania na rzecz środowiska szkolnego.
 • Uczeń może realizować działania na rzecz drugiego człowieka uczestnicząc w działaniach Szkolnego Koła Wolontariatu Szkoły Podstawowej im. W. Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim. Wolontariusz powinien zrealizować wolontariat długoterminowy od 15 września do 15 maja, każdego roku szkolnego w systematycznej pracy wolontariatu (mniej więcej 2-3 dyżury w miesiącu). Możliwe są 2 nieobecności bez konieczności odrabiania dyżuru.
 • Uczeń może realizować w/w godziny już od klasy VI szkoły podstawowej. Wszelkie działania wolontariuszy są dokumentowane w ustalonej formie, czyli w „Dzienniku wolontariusza”.
 • Wolontariusz może również samodzielnie i aktywnie poszukiwać miejsca, obszaru, placówki, w pomoc którym mógłby się zaangażować. Uczeń, który realizował wolontariat poza szkołą, jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o odbytym wolontariacie najpóźniej do dnia rocznej rady klasyfikacyjnej w czerwcu. Zaświadczenie ma zawierać nazwę placówki, pieczątkę i podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem, okres, w którym wolontariusz angażował się w pomoc oraz ilość zrealizowanych przez niego godzin (min. 20 godzin).
 • Punkty przyznaje Komisja, w skład której wchodzą: Dyrektor Szkoły, koordynator wolontariatu i wychowawca.
 • Komisja decyduje o przyznaniu punktów w niejasnych sytuacjach.
 • Opiekunem – koordynatorem Szkolnego Koła Wolontariatu jest p. Agata Kaczmarek.

 

CECHY WOLONTARIUSZA:

 • dużo optymizmu i chęci do działania
 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym, 
 • umiejętność gospodarowania czasu, 
 • odwaga, empatia i otwartość, 
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność,
 • kultura osobista.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

 • Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw. 
 • Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole, pomocy w domu oraz własnego odpoczynku. 
 • Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu. 
 • Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy na rzecz wolontariatu uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekuna wolontariatu.
 • Uczniowie są zobowiązani przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.
 • Członkowie systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach. 
 • Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązkó
 • Wolontariusz szanuje godność osobistą, dobre imię i własność osoby, której pomaga. 
 • Wolontariusz dochowuje tajemnicy dotyczącej swojej pracy. 
 • Wolontariusze działają w zespole i pomagają sobie wzajemnie. 
 • Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę. 
 • Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów, przestrzegać zasad etyki.
 • Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

 

NAGRADZANIE WOLONTARIUSZY

Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez: 

 • wyrażenie uznania słownego, 
 • pochwałę na forum szkoły,
 • wręczenie listów pochwalnych i dyplomów.

 

 

  logo

 Wolontariat w Świetlicy Środowiskowej przy Parafii Miłosierdzia Bożego

w Ożarowie Mazowieckim

 

Uczniowie SP Pallottiego mogą realizować wolontariat w Świetlicy Środowiskowej przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim.

Świetlica Środowiskowa działająca przy naszej parafii jest placówką wsparcia dziennego. Celem naszego działania jest wspomaganie rozwoju osobowego dziecka, zapewnienie mu opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki, pomoc w nauce oraz możliwość rozwoju zainteresowań i indywidualnych uzdolnień.

Od 2011 roku przy naszej placówce została założona grupa wolontariacka. Wolontariusze świadomie oraz bez wynagrodzenia angażują się w pracę na rzecz świetlicy i jej podopiecznych. Raz w miesiącu odbywają się zebrania zespołu, gdzie ustalane są najważniejsze wydarzania na następny miesiąc. Dodatkowo dla wolontariuszy przygotowywane są różne szkolenia, na którym dowiadują się o najważniejszych zagadnieniach dotyczących idei wolontariatu.

 

RODZAJ I CZAS TRWANIA WOLONTARIATU:

Wolontariat długoterminowy. Realizowany od września do maja.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM?

Wolontariuszem może zostać każdy uczeń, który chce nieść pomoc i dobro. Zapraszamy uczniów od klasy VII szkoły podstawowej.

 

ZADANIA WOLONTARIUSZA:

Wolontariusze wykonują prace proste, które nie wymagają fachowości oraz zawodowego przygotowania. Decydując się nam pomóc od 1 do 4 razy w miesiącu.

 • Wspieranie wychowawców podczas zajęć w Świetlicy
 • Pomoc w odrabianiu lekcji wychowankom
 • Organizacja zajęć w formie zabaw
 • Uczestniczenie w imprezach okolicznościowych placówki
 • Zaangażowanie się w życie placówki

 

KONTAKT:

 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Agata Kaczmarek - koordynator wolontariatu - e - mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Search