Terminy związane z ocenianiem

Terminy związane z ocenianiem w roku szkolnym 2022/2023

 

I półrocze

 

12 grudnia 2022 r.     

zagrożenia ocenami niedostatecznymi

3 stycznia 2023 r.

przewidywane oceny śródroczne

16 stycznia 2023 r.

ostateczny termin ustalenia ocen śródrocznych          

 

II półrocze

 

19 maja 2023 r.

zagrożenia ocenami niedostatecznymi i oceną naganną zachowania

2 czerwca 2023 r.

przewidywane oceny roczne z przedmiotów i oceny zachowania

12 czerwca 2023 r.

ostateczny termin ustalenia ocen rocznych

 

Search