Terminy związane z ocenianiem

Terminy związane z ocenianiem w roku szkolnym 2023/2024

 

I półrocze

 

8 grudnia 2023 r.     

zagrożenia ocenami niedostatecznymi

21 grudnia 2023 r.

przewidywane oceny śródroczne

8 stycznia 2024 r.

ostateczny termin ustalenia ocen śródrocznych          

 

II półrocze

 

10 maja 2024 r.

zagrożenia ocenami niedostatecznymi i oceną naganną zachowania

4 czerwca 2024 r.

przewidywane oceny roczne z przedmiotów i oceny zachowania

10 czerwca 2024 r.

ostateczny termin ustalenia ocen rocznych

 

Search