Różnorodność i Integracja Vielfalt und Integration

regulamin

Regulamin

                          

 

PROJEKT ERASMUS+   2017-2019

 

SZKOŁA IM. W PALLOTTIEGO W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

 

Regulamin udziału uczniów w projekcie ERASMUS+, Edukacja Szkolna, Partnerstwa strategiczne, (zwanym dalej „Projekt Erasmus +”) pod tytułem:

„Vielfalt und Integration“

i uczestnictwa w „Działaniach związanych z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami”, krótkoterminowe wymiany grup uczniów, zwanych dalej: „wizytami projektowymi”.

 

 

Projekt prowadzimy z naszymi partnerskimi szkołami z Niemiec, Portugalii i Turcji, z Austrii i Chorwacji.

 

Będziemy realizować następujące działania: poznamy dane dotyczące imigracji i emigracji w naszych krajach oraz wpływ tych zjawisk na społeczeństwo i gospodarkę. Będziemy wspólnie szukać metod integracji imigrantów w życie szkolne i inne aktywności społeczne. Będziemy też szukać rozwiązań dla rówieśników powracających z emigracji, zrozumieć ich sytuację, problemy i potrzeby. Projekt dotyczy nie tylko integracji imigrantów, lecz również nauczania inkluzyjnego dzieci z różnymi deficytami, to też część różnorodności w naszych szkołach.

 

Rozumiemy, że takich problemów nie da się rozwiązać w każdym kraju oddzielnie, potrzebne tu jest działanie na płaszczyźnie europejskiej i to chcemy uświadomić naszym uczniom. Nasze działania będą dotyczyć również idei równouprawnienia, co jest, naszym zdaniem, podstawą do zachowania pokoju w Europie. Wszyscy nasi uczniowie uczą się na lekcjach historii o reżimach nazistowskich, czym się kończyła nienawiść do innych nacji, jakim niebezpieczeństwem jest dyktatura. Chcemy uświadomić naszym uczniom, że historia niestety może się powtórzyć, jeżeli nie będziemy szanować się nawzajem, nie będziemy działać wspólnie lecz przeciwko sobie. To współcześni nastolatkowie są przyszłością naszych społeczeństw i dlatego to właśnie z nimi, wspólnie, należy dyskutować na temat różnorodności i integracji.

 

Chcemy wzmocnić u naszych uczniów poczucie empatii i gotowość niesienia pomocy innym. Pokazać jak bardzo pomaganie wzmacnia poczucie własnej wartości. Nasi uczniowie mają być gotowi do odpowiedzialnego działania teraz i w przyszłości. Pragniemy wychować uczniów otwartych na świat, na odmienność, przygotowanych do życia i do pracy w wielokulturowym i wielojęzycznym środowisku.

Językiem projektu jest język niemiecki a jednym z celów projektu jest wspieranie nauki języków obcych i idei wielojęzyczności.

Udział w projekcie:

W projekcie mogą uczestniczyć uczennice i uczniowie Szkoły im. Wincentego Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim.

Wszystkich uczniów i ich rodziców poinformowano o możliwości udziału w programie Erasmus+ (zebrania z rodzicami, informacja w klasach, ulotki, maile, strona szkoły).

Udział w programie jest dobrowolny.

Uczniowie chętni do udziału w programie Erasmus+, tworzą tzw. Grupę Projektową Erasmus+. Spośród uczniów z grupy projektowej, wyłania się uczniów kwalifikujących się do udziału w wizytach projektowych.

Do zadań uczniów biorących udział w projekcie należy:

 1. a) wspólnie z opiekunem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu, podziału zadań w zespole;
 2. b) zgodne zespołowe podejmowanie działań objętych projektem;
 3. c) rzetelne i terminowe wypełniane obowiązków wynikających z prac przydzielonych w harmonogramie;
 4. d) współpracowanie z opiekunem projektu i uczniami wchodzącymi w skład zespołu projektowego;
 5. e) przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu;
 6. f) uczestniczenie w spotkaniach projektowych.

Uczniowie uczestniczą w pracach grupy projektowej przez cały okres realizacji projektu, nawet po odbyciu przez danego ucznia wizyty projektowej.

 

Osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu są uczniowie. Nauczyciel może pełnić jedynie funkcje doradcze i kontrolne pracy uczniów.

 

Kryteria kwalifikacji uczniów do udziału w wizytach projektowych w ramach projektu Erasmus+ : „Vielfalt und Integration“:

 

 1. Przy wyborze ucznia na wyjazd zagraniczny uwzględnia się:

 

 1. Stopień zaangażowania uczniów w wykonywanie zadań dotyczących projektu.
 2. Aktywny udział w pracach projektowych.
 3. Przestrzeganie terminu realizacji zadań.
 4. Deklarację przyjęciu gościa z zagranicy lub w przypadku, gdy uczeń nie ma takiej możliwości uczestniczenie w organizacji wizyty partnerów w Polsce.
 5. Szeroko pojęte osobiste predyspozycje, jakie będą przydatne podczas zajęć w trakcie pobytu za granicą, np. komunikatywność.
 6. Obecność na spotkaniach grupy projektowej.

 

 1. Wyboru uczniów do wyjazdu dokonuje zespół rekrutacyjny, składający się co najmniej z 3 osób: z przedstawiciela Dyrekcji Szkoły, koordynatora oraz jednego z nauczycieli, który jest zaangażowany w wykonanie danego zadania. Zostaje zasięgnięta opinia Rady Pedagogicznej.

 

 1. Jeżeli liczba uczniów chętnych do wyjazdu przekroczy liczbę uczestników mogących wziąć udział w wyjeździe, zostanie utworzona grupa rezerwowa.

 

 1. W przypadku, gdy wystąpi problem z wyłonieniem uczestników wyjazdu według określonych powyżej kryteriów, zostanie przeprowadzone losowanie wśród uczniów biorących udział w projekcie.

 

 1. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie wybrany uczeń z listy rezerwowej.

 

 1. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu bez uzasadnionej przyczyny, koszty wynikające z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.) ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia.

 

 1. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora Szkoły i koordynatora projektu.

 

 1. Opiekunowie projektu nie odpowiadają za zmiany wynikające z przyczyn zewnętrznych lub od nich niezależnych.

 

Zasady uczestnictwa w wizytach projektowych:

 

 1. Aby uczeń mógł wziąć udział w wyjeździe konieczna jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w formie pisemnej.
 2. Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów (zgoda rodziców, zgoda na udzielenie pomocy medycznej, dane do kontaktu telefonicznego i elektronicznego z uczniem i jego rodzicami/opiekunami itp.) w terminie określonym przez koordynatora oraz do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w wyjeździe.
 3. Właściwe przygotowanie się do wyjazdu dotyczy każdego ucznia biorącego w nim udział; wiąże się to z kwestią zgromadzenia kompletu dokumentów, odpowiedniego ubioru, obuwia, itp.
 4. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń koordynatora projektu i opiekunów w tym stałego kontaktu elektronicznego/telefonicznego podczas wyjazdu.
 5. Każdy uczestnik podlega bezwzględnie następującym zakazom:
 6. Zakaz samodzielnego oddalania się od grupy.
 7. Zakaz stosowania używek w jakiejkolwiek postaci.

 

 1. Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu czasowego dnia.
 2. Uczestnicy wyjazdu przestrzegają przepisów BHP, przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego, itp.
 3. Obowiązkiem każdego uczestnika wyjazdu jest kulturalne zachowanie, dbanie o dobre imię szkoły i kraju. Uczestnicy nie naruszają godności uczestników reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.
 4. W przypadku złamania powyższych reguł, uczeń zostanie wykluczony z dalszego udziału w projekcie, oraz zostaną zastosowane konsekwencje przewidziane w statucie szkoły.
 5. Jeżeli uczestnik wyjazdu wyrządzi szkody, to odpowiedzialność finansową poniosą rodzice/opiekunowie prawni.
 6. Uczestnicy wyjazdu podlegają regulaminowi od momentu zbiórki przed wyjazdem do momentu zakończenia wyjazdu przez koordynatora.

 

Postanowienia końcowe:

 1. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, koordynator ma prawo zmiany postanowień powyższego regulaminu.
 2. W przypadku zaistnienia kwestii spornych, podjęcie decyzji będzie należało do komisji złożonej z Dyrekcji Szkoły, koordynatora i jednego z nauczycieli biorących udział w realizacji projektu.
 3. Treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej szkoły.
 4. Dokument obowiązuje do końca trwania projektu Erasmus+ „Vielfalt und Integration“ w Szkole im. W. Pallottiego.

 

 

Regulamin wyjazdu zagranicznego w ramach projektu Erasmus+ „Vielfalt und Integration“.

 

 1. Stosuję się do poleceń koordynatora projektu i opiekunów.
 2. Jestem w tym stałym kontakcie elektronicznym/telefonicznym z opiekunami.
 3. Nie oddalam się samodzielnie od grupy.
 4. Nie stosuję używek w jakiejkolwiek postaci.
 5. Dostosowuję się do ustalonego programu i rozkładu czasowego dnia.
 6. Przestrzegam przepisów BHP, przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego, itp.
 7. Zachowuję się kulturalne dbam o dobre imię swoje, rodziny, szkoły i kraju. Nie naruszam godności uczestników reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.
 8. W przypadku złamania powyższych reguł, zostanę wykluczony z dalszego udziału w projekcie, oraz zostaną zastosowane konsekwencje przewidziane w statucie szkoły.
 9. Jeżeli wyrządzę szkodę, to odpowiedzialność finansową poniosą rodzice/opiekunowie prawni.

 

Uczestnicy wyjazdu podlegają regulaminowi od momentu zbiórki przed wyjazdem do momentu zakończenia wyjazdu przez koordynatora.

 

 

 

…………………….. ……………………..……………….

Data, miejscowość imię i nazwisko, podpis ucznia

 

 

 

Zapoznałam/em się z regulaminem wyjazdu, w którym uczestniczy moje dziecko i akceptuję zawarte w nim postanowienia.

 

 

 

…………………… ……………………………………

Data, miejscowość podpis rodzica

Search