Różnorodność i Integracja Vielfalt und Integration

Informacje projektowe

I znów Erasmus+ w PallottimJ

„Vielfalt und Integration” – czyli Różnorodność i Integracja

 

Dopiero co skończyliśmy Erasmus+ KA2 dla uczniów na temat orientacji zawodowej na europejskim rynku pracy a już zaczynamy kolejny!

Miło jest nam poinformować wszystkich, że przez najbliższe dwa lata, od września 2017 do sierpnia 2019, będziemy realizować projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej pod tytułem: Różnorodność i integracja (Vielfalt und Integration).

Projekt prowadzimy z naszymi partnerskimi szkołami z Niemiec, Portugalii i Turcji, z którymi będziemy realizować już trzeci międzynarodowy projekt oraz z nowymi partnerami z Austrii i Chorwacji.

Projekt jest prowadzony w języku niemieckim i już dziś zapraszamy wszystkich uczniów Pallottiego, którzy się uczą niemieckiego do udziału w aktywnościach projektowych.

Będziemy realizować następujące działania: poznamy dane dotyczące imigracji i emigracji w naszych krajach oraz wpływ tych zjawisk na społeczeństwo i gospodarkę. Będziemy wspólnie szukać metod integracji imigrantów w życie szkolne i inne aktywności społeczne. Będziemy też szukać rozwiązań dla rówieśników powracających z emigracji, zrozumieć ich sytuację, problemy i potrzeby. Projekt dotyczy nie tylko integracji imigrantów, lecz również nauczania inkluzyjnego dzieci z różnymi deficytami, to też część różnorodności w naszych szkołach.

Rozumiemy, że takich problemów nie da się rozwiązać w każdym kraju oddzielnie, potrzebne tu jest działanie na płaszczyźnie europejskiej i to chcemy uświadomić naszym uczniom. Nasze działania będą dotyczyć również idei równouprawnienia, co jest, naszym zdaniem, podstawą do zachowania pokoju w Europie. Wszyscy nasi uczniowie uczą się na lekcjach historii o reżimach nazistowskich, czym się kończyła nienawiść do innych nacji, jakim  niebezpieczeństwem jest dyktatura. Chcemy uświadomić naszym uczniom, że historia niestety może się powtórzyć, jeżeli nie będziemy szanować się nawzajem, nie będziemy działać wspólnie lecz przeciwko sobie. To współcześni nastolatkowie są przyszłością naszych społeczeństw i dlatego to właśnie z nimi, wspólnie, należy dyskutować na temat różnorodności i integracji. Bazujemy na konstytucjach naszych krajów, w których jest napisane, że (przykład Konstytucja RP):

                  Art. 32.

1.      Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

2.      Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

                     Art. 35.

1.      Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych  wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury.

2.      Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej.

Chcemy wzmocnić u naszych uczniów poczucie empatii i gotowość niesienia pomocy innym. Pokazać jak bardzo pomaganie wzmacnia poczucie własnej wartości. Nasi uczniowie mają być gotowi do odpowiedzialnego działania teraz i w przyszłości. Pragniemy wychować uczniów otwartych na świat, na odmienność, przygotowanych do życia i do pracy  w wielokulturowym i wielojęzycznym środowisku.

Podczas trwania projektu planujemy wizyty w szkołach naszych partnerów a także wiele innych aktywności projektowych. Na międzynarodowe spotkania projektowe do Austrii, Chorwacji i Portugalii zabierzemy również uczniów Pallottiego. A już w maju 2018, czyli w tym roku szkolnym zaprosimy naszych partnerów wraz z uczniami do Polski.

 erasmus15 roznorodnoscintegracja

Nasi partnerzy

Marta Kozak – nauczycielka języka niemieckiego

koordynatorka projektu w Pallottim

Search