Mosty – Brücken bauen

Let's build bridges

PROJEKT ERASMUS+ Mosty

 

PROJEKT ERASMUS+   2018-2020

SZKOŁA IM. W PALLOTTIEGO W OŻAROWIE MAZOWIECKIM

 

Regulamin udziału uczniów w projekcie ERASMUS+, Edukacja Szkolna, Partnerstwa strategiczne, (zwanym dalej „Projekt Erasmus +”) pod tytułem:

Brücken bauen  – Mosty”

 

i uczestnictwa w „Działaniach związanych z uczeniem się, nauczaniem i szkoleniami”, krótkoterminowe wymiany grup uczniów, zwanych dalej: „wizytami projektowymi”.

Projekt prowadzimy z naszymi partnerskimi szkołami z: Niemiec, Portugalii, Chorwacji, Czech oraz Łotwy. 

Podczas tego projektu chcielibyśmy wdrożyć naszych uczniów do brania odpowiedzialności. Odpowiedzialności za siebie, za rozwój swoich talentów, za swoją edukację ale też odpowiedzialności za wspólną przyszłość.

Nasi uczniowie dzięki udziałowi w projekcie staną się aktywnymi obywatelami, budującymi mosty – mosty łączące ludzi pochodzących z różnych krajów, różnych kultur, z różnych generacji, o różnorodnych poglądach, wyznających inne religie.

Ale aby powstał stabilny most, potrzeba skrupulatnych przygotowań. Budowanie mostu to praca zespołowa, trzeba wszystko zaplanować. Teren musi zostać wymierzony, fundamenty wylane a potem zostają wbite pale. Dopiero wtedy można przerzucić most na drugi brzeg.

Dlatego nasi uczniowie najpierw muszą się przygotować do budowania mostów – poznać samych siebie, odkryć swoje mocne strony, wzmocnić poczucie własnej wartości. Jak mają tego dokonać? Najpierw odkryją swoje talenty i tymi talentami podzielą się z innymi. Będą to robili najpierw w szkole, ale później też poprzez działalność charytatywną, pracę z seniorami i z rówieśnikami potrzebującymi wsparcia.

Do projektu zaproszone zostały bardzo różnorodne szkoły z 6 europejskich krajów, z uczniami z różnych środowisk, różnych kultur, z różnymi doświadczeniami, bo już wiemy, że to właśnie z różnorodności można się najwięcej nauczyć.

Wierzymy, że mosty, które zbudują nasi uczniowie będą stabilne, mocne. A takimi mostami można połączyć najdalsze brzegi stereotypów, przerzucić przez najszersze rzeki nietolerancji, najgłębsze doliny uprzedzeń i te mosty będą stać długo.

Dajmy naszym uczniom zbudować MOSTY, oni to potrafią!

Językiem projektu jest język niemiecki oraz angielski, a jednym z celów projektu jest wspieranie nauki języków obcych i idei wielojęzyczności.

 

Udział w projekcie:

 

W projekcie mogą uczestniczyć uczennice i uczniowie Szkoły im. Wincentego Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim.

Wszystkich uczniów i ich rodziców poinformowano o możliwości udziału w programie Erasmus+ (zebrania z rodzicami, informacja w klasach, ulotki, maile, strona szkoły).

Udział w programie jest dobrowolny.

Uczniowie chętni do udziału w programie Erasmus+, tworzą tzw. Grupę Projektową Erasmus+. Spośród uczniów z grupy projektowej, wyłania się uczniów kwalifikujących się do udziału w wizytach projektowych.

Do zadań uczniów biorących udział w projekcie należy:

a) wspólnie z opiekunem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu, podziału zadań w zespole;

b) zgodne zespołowe podejmowanie działań objętych projektem;

c) rzetelne i terminowe wypełniane obowiązków wynikających z prac przydzielonych w harmonogramie;

d) współpracowanie z opiekunem projektu i uczniami wchodzącymi w skład zespołu projektowego;

e) przygotowanie sprawozdania z realizacji projektu;

f) uczestniczenie w spotkaniach projektowych.

Uczniowie uczestniczą w pracach grupy projektowej przez cały okres realizacji projektu, nawet po odbyciu przez danego ucznia wizyty projektowej.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu są uczniowie. Nauczyciel może pełnić jedynie funkcje doradcze i kontrolne pracy uczniów.

 

Kryteria kwalifikacji uczniów do udziału w wizytach projektowych w ramach projektu Erasmus+ : „Brücken bauen - Mosty “:

 1. Przy wyborze ucznia na wyjazd zagraniczny uwzględnia się:

 1.1 Stopień zaangażowania uczniów w wykonywanie zadań dotyczących projektu.

1.2 Aktywny udział w pracach projektowych.

1.3 Stopień zainteresowania projektem i motywację ucznia.

1.4 Przestrzeganie terminu realizacji zadań.

1.5 Deklarację przyjęciu gościa z zagranicy lub w przypadku, gdy uczeń nie ma takiej możliwości uczestniczenie w organizacji wizyty partnerów w Polsce.

1.6 Szeroko pojęte osobiste predyspozycje, jakie będą przydatne podczas zajęć w trakcie pobytu za granicą, np. komunikatywność.

1.7 Obecność na spotkaniach grupy projektowej.

 1. Wyboru uczniów do wyjazdu dokonuje zespół rekrutacyjny, składający się co najmniej z 3 osób: z przedstawiciela Dyrekcji Szkoły, koordynatora oraz jednego z nauczycieli, który jest zaangażowany w wykonanie danego zadania.
 2. Uczeń biorący udział w projekcie musi być w stanie uzupełnić wiadomości z lekcji, które odbyły się w trakcie jego uczestnictwa w projekcie, a jego zachowanie w szkole musi być bez zarzutu.
 3. Uczniowie biorący udział w projekcie uczą się języka angielskiego lub niemieckiego i mają podstawową znajomość tego języka.
 4. Zostaje zasięgnięta opinia Rady Pedagogicznej. Wychowawca i Rada Pedagogiczna wyrażają zgodę na udział ucznia w wizycie projektowej.
 5. Jeżeli liczba uczniów chętnych do wyjazdu przekroczy liczbę uczestników mogących wziąć udział w wyjeździe, zostanie utworzona grupa rezerwowa.
 6. W przypadku, gdy wystąpi problem z wyłonieniem uczestników wyjazdu według określonych powyżej kryteriów, decyduje koordynator z nauczycielami z grupy Erasmus+.
 7. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie wybrany uczeń z listy rezerwowej.
 8. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu bez uzasadnionej przyczyny, koszty wynikające z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.) ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia
 9. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez Dyrektora Szkoły i koordynatora projektu.
 10. Uczniowie i rodzice podpisują dokument, że akceptują regulamin projektu.
 11. Opiekunowie projektu nie odpowiadają za zmiany wynikające z przyczyn zewnętrznych lub od nich niezależnych.

Zasady uczestnictwa w wizytach projektowych:

 1. Uczeń zobowiązuje się do uczestnictwa w działaniach projektowych przez 2 lata.
 2. Aby uczeń mógł wziąć udział w wyjeździe konieczna jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych w formie pisemnej.
 3. Uczeń jest zobowiązany do dostarczenia kompletu dokumentów (zgoda rodziców, zgoda na udzielenie pomocy medycznej, dane do kontaktu telefonicznego i elektronicznego z uczniem i jego rodzicami/opiekunami itp.) w terminie określonym przez koordynatora oraz do pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w wyjeździe.
 4. Właściwe przygotowanie się do wyjazdu dotyczy każdego ucznia biorącego w nim udział; wiąże się to z kwestią zgromadzenia kompletu dokumentów, odpowiedniego ubioru, obuwia, itp.
 5. Uczestnicy wyjazdu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania poleceń koordynatora projektu i opiekunów w tym stałego kontaktu elektronicznego/telefonicznego podczas wyjazdu.
 6. Każdy uczestnik podlega bezwzględnie następującym zakazom:

5.1 Zakaz samodzielnego oddalania się od grupy.

5.2 Zakaz stosowania używek w jakiejkolwiek postaci.

 1. Uczestnicy wyjazdu dostosowują się do ustalonego programu i rozkładu czasowego dnia.
 2. Uczestnicy wyjazdu przestrzegają przepisów BHP, przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego, itp.
 3. Obowiązkiem każdego uczestnika wyjazdu jest kulturalne zachowanie, dbanie o dobre imię szkoły i kraju. Uczestnicy nie naruszają godności uczestników reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.
 4.  W przypadku złamania powyższych reguł, uczeń zostanie wykluczony z dalszego udziału w projekcie, oraz zostaną zastosowane konsekwencje przewidziane w statucie szkoły.
 5.  Jeżeli uczestnik wyjazdu wyrządzi szkody, to odpowiedzialność finansową poniosą rodzice/opiekunowie prawni.
 6.  Uczestnicy wyjazdu podlegają regulaminowi od momentu zbiórki przed wyjazdem do momentu zakończenia wyjazdu przez koordynatora.

Postanowienia końcowe:

 1. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, koordynator ma prawo zmiany postanowień powyższego regulaminu.
 2. W przypadku zaistnienia kwestii spornych, podjęcie decyzji będzie należało do komisji złożonej z Dyrekcji Szkoły, koordynatora i jednego z nauczycieli biorących udział w realizacji projektu.
 3. Treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej szkoły.
 4. Dokument obowiązuje do końca trwania projektu Erasmus+ „Brücken bauen - Mosty “ w Szkole im. W. Pallottiego.

Regulamin wyjazdu zagranicznego w ramach projektu Erasmus+ „Brücken bauen - Mosty“.

 1. Stosuję się do poleceń koordynatora projektu i opiekunów.
 2. Jestem w tym stałym kontakcie elektronicznym/telefonicznym z opiekunami.
 3. Nie oddalam się samodzielnie od grupy.
 4. Nie stosuję używek w jakiejkolwiek postaci.
 5. Dostosowuję się do ustalonego programu i rozkładu czasowego dnia.
 6. Przestrzegam przepisów BHP, przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego, itp.
 7. Zachowuję się kulturalne dbam o dobre imię swoje, rodziny, szkoły i kraju. Nie naruszam godności uczestników reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.
 8. W przypadku złamania powyższych reguł, zostanę wykluczony z dalszego udziału w projekcie, oraz zostaną zastosowane konsekwencje przewidziane w statucie szkoły.
 9. Jeżeli wyrządzę szkodę, to odpowiedzialność finansową poniosą rodzice/opiekunowie prawni. 
 1. Samodzielnie poruszam się po terenie i w czasie wyznaczonym przez opiekuna.

Uczestnicy wyjazdu podlegają regulaminowi od momentu zbiórki przed wyjazdem do momentu zakończenia wyjazdu przez koordynatora.

 

…………………….. ……………………..………………. ........................................................... ......................

Data, miejscowość imię i nazwisko, podpis ucznia

 

Telefon kontaktowy uczeń:.......................................................................

 

Zapoznałam/em się z regulaminem wyjazdu, w którym uczestniczy moje dziecko i akceptuję zawarte w nim postanowienia.

…………………….. ……………………..………………. ........................................................... ......................

Data, miejscowość podpis rodzica. Telefon kontaktowy rodzice: ...........................................................................

Search