Rekrutacja 2019/2020


Rekrutacja do Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pallottiego

w roku szkolnym 2019/2020

 

Informacje ogólne

  1. W roku szkolnym 2019/2020 w Szkole Podstawowej im. Wincentego Pallottiego będzie prowadzony nabór do klasy 5.
  2. Obowiązek szkolny dotyczy dzieci w wieku 7 lat. Na wniosek rodziców do klasy pierwszej może zostać przyjęte dziecko w wieku 6 lat, jeżeli:

- dziecko uczestniczyło w rocznym przygotowaniu przedszkolnym lub

- uzyskało pozytywną opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole.

 

Zasady rekrutacji do klasy 5

 

  1. Rekrutacją do klasy piątej objęte są wszystkie dzieci, których rodzice złożą w sekretariacie szkoły wymagane dokumenty w wyznaczonym terminie.
  2. Warunkiem przyjęcia do klasy piątej jest uzyskanie przez kandydata pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego.
  3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w dwóch etapach:
  • etap I dotyczy wyników uzyskanych za ostatni semestr w szkole, do której kandydat obecnie uczęszcza oraz sukcesów w konkursach przedmiotowych, artystycznych, sportowych,
  • etap II dotyczy wyniku rozmowy kandydata wraz z rodzicami (rodzicem) z dyrektorem i przedstawicielem (przedstawicielami) nauczycieli.

Pytania zadawane kandydatom będą dotyczyły języka polskiego i matematyki. Zakres wiadomości wymaganych od kandydata nie wykracza poza podstawę programową z wymienionych przedmiotów.

       4. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii zespołu do spraw rekrutacji.

   5. Dyrektor szkoły zawiadamia rodziców o wyniku postepowania rekrutacyjnego w terminie 7 dni od daty rozmowy rekrutacyjnej.

     6. W przypadku zawiadomienia o pozytywnym wyniku postępowania rekrutacyjnego rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są w terminie 14 dni do :

- zapoznania się ze Statutem Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pallottiego,

- podpisania umowy o świadczenie usług kształcenia,

- wpłaty wpisowego,

- dostarczenia wymaganych dokumentów.

      7. Niedopełnienie powyższych formalności w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją ze współpracy ze szkołą.

Wymagane dokumenty

  • kwestionariusz kandydata wraz z załącznikami,
  • świadectwo ukończenia klasy programowo niższej (po zakończeniu roku szkolnego).

 

 

Terminy rekrutacji

 

 

Klasa

Termin złożenia dokumentów

 

Data test (rozmowy)

                                                                   

Informacje

Klasa 5

Rodziców zainteresowani zapisaniem Dziecka do klasy 5

rok szkolny 2019/2020 prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariat szkoły tel. 22 7224615

Opłata rekrutacyjna: 50 PLN

 

 

 

 

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA DO KLASY PIERWSZEJ

KWESTIONARIUSZ  KANDYDATA DO KLASY......

 

 

Search