KÓŁKO CHEMICZNO-FIZYCZNE

Oferta kółka chemiczno - fizycznego jest skierowana do:

 • Uczniów zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy i umiejętności w zakresie chemii i fizyki.
 • Uczniów chcących uzupełnić braki w swojej wiedzy i umiejętnościach z zakresu materiału realizowanego na lekcjach.

Cele ogólne:

 • Rozbudzenie głębszych zainteresowań fizyką i chemią:
 • przygotowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych.
 • Kształtowanie:
 • umiejętności obserwacji i opisu zjawisk fizycznych i chemicznych;
 • posługiwania się wiedzą fizyczną i chemiczną przy rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych;
 • wykorzystania zdobytej wiedzy do wyjaśnienia zjawisk przyrodniczych;
 • umiejętności praktycznych poprzez projektowanie i wykonywanie doświadczeń.
 • Pomoc uczniom mającym problemy z chemią lub fizyką.

 

Formy pracy:

 • Zajęcia laboratoryjne, zadania doświadczalne.
 • Praca w grupach i prac indywidualna.
 • Rozwiązywanie zadań rachunkowych i problemowych.
 • Praca z literaturą popularno-naukową.
 • Projekt badawczy.

Zajęcia odbywają się według harmonogramu wywieszonego w pracowni w następujących grupach wiekowych:

- grupa I - klasy 3 gimnazjum,

- grupa II – klasy 2 gimnazjum,

- grupa III – klasy 6 i 7 szkoły podstawowej.

 

Aktualnosci 0007

 

Search