PROGRAM WYCHOWAWCZY

Szkoły Podstawowej im. Wincentego Pallottiego

w Ożarowie Mazowieckim

 

 

I.

 

Szkoła Pallottiego w Ożarowie Mazowieckim jest wspólnotą Uczniów, Rodziców

i Nauczycieli, która realizując obowiązek kształcenia i wychowania, odwołuje się do wartości

i postaw obecnych w życiu swojego Patrona, św. Wincentego Pallottiego:

„Ożywiać wiarę, rozpalać miłość, jednoczyć wysiłki”.

 

Absolwent naszej szkoły to człowiek:

- dialogu otwartego na świat i innych ludzi,

- ożywiający wiarę i rozpalający miłość,

- rozumiejący, że radość dzielenia się i odpowiedzialność cementują wspólnotę,

- wykraczający poza sztywne struktury w imię dynamizmu dobra.

 

Jest to wizja człowieczeństwa i chrześcijaństwa, której staramy się być wierni, którą proponujemy Uczniom, Rodzicom i Nauczycielom jako Program Wychowawczy.

Życiowe ideały Patrona Szkoły urzeczywistniamy kształtując w młodych ludziach odpowiednie postawy poprzez realizację następujących celów.

 

 

 

Cel

 

FORMY REALIZACJI

 

 

Ożywianie wiary

 

 

 1. Wprowadzenie w głębię i piękno wiary, dostrzeganie życia w perspektywie Boga.
 2. Radosne świadectwo wierności wartościom ewangelicznym w codziennym życiu.
 3. Rozwijanie osobistego charakteru więzi z Bogiem i bliźnim opartej na wierności i zaufaniu.
 4. Pomoc w dojrzałym rozpoznaniu życiowego powołania.

 

 

 

Rozpalanie miłości do bliźniego

 

 

 1. Kształtowanie postawy miłosierdzia otwierającej człowieka na potrzeby innych.
 2. Uczenie postawy solidarności poprzez praktykowanie wzajemnej pomocy w klasie, szkole, rodzinie i społeczeństwie.
 3. Aktywny wolontariat na rzecz potrzebujących skrzywdzonych i cierpiących w najbliższym otoczeniu oraz udział w akcjach charytatywnych.
 4. Kształcenie umiejętności przebaczania.
 5. Uświadamianie możliwości uzyskania pomocy od innych członków społeczności szkolnej.
 6. Uwrażliwianie na bezinteresowność działań.

 


Jednoczenie wysiłków

 

 

 1. Uczenie akceptacji siebie opartej na rozumieniu siebie i swojej tożsamości.
 2. Praktykowanie szacunku i dialogu jako najwyższych form kształtowania relacji międzyludzkich.
 3. Wprowadzenie ekumenizmu poprzez umożliwienie poznania innych kultur i religii.
 4. Uczenie praktycznych zasad właściwej komunikacji interpersonalnej.
 5. Aktywne zaangażowanie w życie społeczności lokalnej
 6. Inicjowanie działań o charakterze społecznym
 7. Troszczenie się o dobro własne i innych w zgodzie  z zasadami funkcjonowania społeczeństwa demokratycznego.
 8. Szacunek dla prawdy i uczciwości w codziennym postępowaniu.
 9. Kształtowanie postaw dojrzałości społecznej i obywatelskiej.

 

III.

We wszystkich działaniach zmierzających do kształcenia ludzi światłych, godnych zaufania i twórczych postępujemy w przekonaniu, że najlepszym sposobem wychowawczego oddziaływania jest osobiste świadectwo codziennego życia oraz wierność zasadom, które staramy się przekazać. Radość z życia wspólnoty szkoły oraz praktyka odpowiedzialności za nią jest szczególnym sposobem urzeczywistniania ideałów św. Wincentego Pallottiego i naszych.

Search