Polityka prywatności

i klauzula informacyjna rodzica /opiekuna prawnego wychowanka

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. W. Pallottiego,  ul. Poznańska 183, 05-850 Ożarów Mazowiecki (nr tel. 22 722 46 15, adres email rodo@szkola-ozarow.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  1. wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz innych ustaw i aktów wykonawczych  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  2. promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Administratora na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na prezentacje wizerunku ucznia w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  3. zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników i w celu ochrony mienia  zgodnie z art.108 a Prawo oświatowe (monitoring wizyjny).
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, a także organ prowadzący i organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. MEN, Kuratorium Oświaty, Policja ).
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
  1. pkt 3 a) będą przechowywane przez okres w jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym przez okres trwania nauki, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  2. pkt 3 b) będą przechowywane do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie w tym celu,
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody  złożonej u Administratora.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Podanie  danych osobowych, o których mowa w pkt 3 a i c   jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych celów.
 10. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 b) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy.
 11. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 12. Pliki cookies
  Wnaszym serwisie www.szkola-ozarow.pl wykorzystujemy pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb.
      Wykorzystujemy także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych i marketingowych:
  • Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),
  • Google AdWords (administrator cookies: Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
  • Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

      Mogą Państwo samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Mogą Państwo w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której Państwo używają. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

 

Search